WISDOM FROM GITA – DUTY (Karma)

Gita Chapter 2 Verse 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥2.47॥ कर्मणि : action एव : only अधिकार : authority ते : your मा : not फलेषु : result कदाचन: ever मा : no कर्मफलहेतु : motivated by result भुः : become मा : don’t ते : you संग : attachedContinue reading “WISDOM FROM GITA – DUTY (Karma)”