THE EVIL THAT PEOPLE DO

GITA WISDOM #19 दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च।अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥ Have a great day…