IMPACT OF GREED

GITA WISDOM #15 रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्‍गसमुद्भवम्‌।तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्‍गेन देहिनम्‌॥ Have a great day…