IMPACT OF LAZINESS

GITA WISDOM #16 तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌।प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत॥ Have a great day…